H

当前位置: 首页 > 师资队伍 > H > 正文

         姓名:             怀颖琳
         职位:            
         座机:             010-82338499
         邮编:             100191
         办公地址:             北京航空航天大学新主楼F114
         电子邮箱:             hyl@buaa.edu.cn
         个人主页:             主页更新中
 个人介绍

计算机学院现有中国科学院院士2名、教授37名,副教授47名,长江学者1人,兼职博导4人。下设计算机科学技术系、计算机应用工程系、信息安全系,并建有十家研究单位:软件开发环境国家重点实验室、虚拟现实技术与系统国家重点实验室、北京市计算机新技术重点实验室、先进计算机应用技术教育部工程中心、计算机教学实验中心、软件工程研究所、系统结构研究所、智能信息处理研究所、网络与数字媒体研究所以及中德软件技术联合研究所。